El Projecte

Relació família  i  escola:

Per aconseguir els objectius que el centre educatiu es proposa, cal que hi hagi una unitat de criteris per part dels adults que se'n responsabilitzen, i per tant, és necessària una relació constant entre pares i educadores.

Per tal que això sigui possible, es potencia la comunicació i relació diària entre pares i mares i educadores, de manera que en qualsevol moment del dia us podeu posar en contacte amb nosaltres per comentar qualsevol aspecte que considereu necesssari.

 

Durant el curs també es realitzen reunions de pares, per informar sobre el funcionament general del centre:

una reunió a l’inici del curs i  entrevistes personals durant el segon trimestre.

 

Un altre sistema de contacte és a través dels informes que s’entreguen als pares i mares: el primer al final del primer trimestre, on se’ls detalla el procés d’adaptació del seu fill a l’escola, i el segon a finals de curs on s’explica el desenvolupament de l’infant en el centre durant tot l’any escolar.

 

Finalment,  properament cada família disposarà d'un link amb un app on hi haurà l'informació diària de l'infant.

 

Els pares i mares poden tenir contacte amb el centre educatiu a través de la participació activa amb l’AMPA  o com  a representants de les famílies en el Consell Escolar.

 

Considerem que el contacte constant amb els pares i mares o tutors legals dels infants és essencial en aquestes edats, per aquesta raó proposarem aquestes diverses vies de contacte de manera que tothom tingui facilitats per comunicar-se amb les educadores i així educar els infants paral·lelament amb els pares.

 

Llengua:

 

La llengua de comunicació, relació i de treball a l’Escola Bressol Municipal de Mont-ras és la llengua catalana. Això vol dir que la llengua pròpia de Catalunya és el mitjà de comunicació habitual a nivell oral i escrit a l’escola.

 

Per els infants que tenen com a llengua materna el català , no hauran d’aprendre un nou codi lingüístic per comunicar-se amb l’educadora, i per a aquells que tenen altres llengües maternes diferents al català, parlar-lo a l’escola no suposa cap problema o dificultat afegida sinó que representa una gran oportunitat per poder aprendre el català a més de la llengua dels seus pares.

 Un dia a la setmana tots els infants del centre realitzen activitats en anglès, de manera natural i espontània. L'objectiu d'iniciar-se en un nova llengua és que els infants, tot jugant vagin aprenent la base d'aquesta llengua, sempre gaudint i través del joc espontani.

Línia metodològica:

 

La línea metodològica en la qual es mou l’Escola Bressol promou un aprenentatge a través del joc.

 

A partir d’aquí es treballa:

  •           - Aprenentatge significatiu.
  •           - Aprenentatge global.
  •           - Es tenen en compte les diferències individuals de cada alumne/a i les necessitats educatives especials, en cas de necessitat.
  •           - Es tracta de manera individual a cada alumne i s’adapta el material i l’entorn a les seves necessitats.
  •           - L’afectivitat.
  •           - La relació dels infants com a eix del desenvolupament.
  •           - L’avaluació a través de l’observació i l’anàlisi del desenvolupament dels infants.

 Per poder treballar correctament el desenvolupament dels infants del nostre centre educatiu, les professionals ens formem anualment i apliquem a l'escola diverses metodologies de treball per tal de donar més autonomia als nostres alumnes.

Algunes de les més destacades són:

1. Pedagogia Sistèmica: Prioritzem que la família formi part de l'escola, tal com s'ha dit, les famílies poden entrar al centre en el moment que vulguin i gaudir de les activitats que hi realitzem. Per tant, la família forma part de l'escola, i l'adulyt acompanya a l'infant com un element més del conjunt que inclou la seva cultura, generació, història i tot allò que envolta l'infant.

2. Waldorf: Aprenem sempre a través del joc, del contacte amb elements naturals de l'entorn i a ser possible dins de l'entorn natural que envolta l'infant. Intentant sempre que desenvolupi al màxim la seva creativitat.

3. Montessori i Decroly: Treballem l'educació sensorial, basada en l'experimentació i la llibertat d'expressió, de manera que l'escola sigui un aprenentatge per la vida.

4. Pikler: Els nostres infants són els protagonistes  del seu procés de desenvolupament, les mestres proposen i observen les respostes dels infants, sempre en moviment de manera espontània i lliure.

5. Malaguzzi: Potenciem el treball per ambients en diferents moments del dia. El mestre és un adult alegre i molt respectuós amb els infants.

6.  Aucouturier; Les sessions de psicomotricitat es realitzen seguint aquesta metodologia, estructurades en tres moments seguint el ritme i les necessitats dels alumnes, de manera que la pràctica psicomotriu sigui vivenciada en primera persona, per tal que l'infant conegui els seus límits i les seves possibilitats.

L'Escola

Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol